miercuri, 5 martie 2014

"FALS INTELECTUAL" - a doua adresă - explicarea DC 913/JAI/2008        Şeful Mişcării Legionare, Şerban Suru:       
       Pentru dornici să afle LEGEA ACTUALĂ DAR ŞI VIITOARE CARE PERMITE EXISTENŢA ŞI MANIFESTAREA ÎN DEPLINĂ LIBERTATE A MIŞCĂRII LEGIONARE, LEGE CARE APĂRĂ PE SFINŢII ÎNCHISORILOR, PE MARTIRII ŞI MUCENICII NOŞTRII, PE GENIILE CULTURALE DIN PERIOADA INTERBELICĂ ŞI NU NUMAI, LEGE CARE APĂRĂ PREZENTUL ŞI VIITORUL LIBERTĂŢII DE GÂNDIRE ŞI DE EXPRIMARE, fără imixtiuni ale statului, fără cenzura tiranică a "holocaustului", deci, celor dornic să afle legea, le oferim explicaţiile de mai jos:

     Redăm a doua adresă trimisă către Comisiile din Senat pentru a combate apariţia legii antilegionare.  
     A fost cea mai importantă adresă. Datorită ei Comisia Juridică a dat raport negativ. Adresa noastră arată că astăzi, prin Decizia-Cadru 913/JAI/2008, decizie ignorată sau eludată de autorităţi din diverse motive, OUG 31/2002 este CADUCĂ şi tot aşa şi propunerea legislativă L724/2013 - adică legea antilegionară. Faptul că dacă noi nu am fi sesizat şi explicat DC 913/JAI/2008, atunci legea antilegionară ar fi devenit valabilă, ne-a determinat să observăm cine stă în spatele unei asemenea maşinaţiuni: "Institutul pentru studiul holocaustului din România - Elie Wiesel."

Lectură plăcută!


               LEGIUNEA
ARHANGHELUL MIHAIL 
        GARDA DE FIER
Str. Iacob Negruzzi Nr. 1, sector 1, Buc. tel. fax 031.101.68.32; 0722.268.457- dl. Şerban Suru

Către Senatul României – Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, domnului Senator Cătălin Boboc

Privitor la Propunerea Legislativă cu nr. L724/2013


Domnule Preşedinte


Subscrisa „Legiunea Arhanghelul Mihail”, cunoscută şi cu denumirea de „Mişcarea Legionară”, cu sediul în Str. Iacob Negruzzi nr. 1, sect. 1, Bucureşti, prin conducătorul ei, dl. Şerban Suru, identificat cu CNP: 1590414400234 şi C.I. RR 919133, domiciliat în str. Iacob Negruzzi nr. 16, sect. 1, Bucureşti (tel. 0722.268.457),

Faţă de cele expuse anterior de noi în Adresa noastră către dvs., adresă cu nr. dat de registratura Senatului ca fiind 158/A din 04.02.2014, venim cu următoarele precizări:

Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, cel care a iniţiat practic schimbarea OUG 31/2002 încă de la începutul lunii Septembrie 2012 şi care a dat formă Propunerii Legislative 724/2013 – din Senat,

a încălcat grav deontologia informării corecte a instituţiilor statului prin
inducerea în eroare Senatul României 
fapta sa încadrându-se astfel în ceea ce se numeşte FALS INTELECTUAL.

Explicaţii şi motive

A.   Puncte de reper:

1.           Unul dintre principalele obiective ale Uniunii Europene (pe scurt: UE) este acela ca să nu existe neconcordanţe legislative în domeniul PENAL între statele membre, mai precis să nu existe situaţia în care o anumită faptă să fie condamnată penal într-un stat membru UE şi necondamnată în alte state membre UE. Această cerinţă a UE a fost şi este cu atât mai pregnantă mai ales în ceea ce priveşte „DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE OMULUI”.

2.           Odată cu ratificarea Tratatului de la Maastricht (1993) s-a introdus noţiunea necesară şi aplicabilă de „cetăţean al UE” (pe lângă aceea de cetăţean al statului de origine). Un cetăţean al UE se poate deplasa liber în cadrul tuturor statelor UE şi se poate stabili pe teritoriul oricărui stat UE, putând participa la alegerile locale cât şi la cele Europarlamentare atât ca alegător cât şi, dacă doreşte, în calitate de candidat, chiar dacă nu este cetăţean al acelui stat. A apărut astfel noţiunea de „drepturile politice” ale unui cetăţean UE, drepturi care sunt legate intrinsec de libertatea de gândire şi de exprimare şi de schimb de informaţii.

3.           Garantarea uniformă a drepturilor şi libertăţilor omului în cadrul UE s‑a transpus şi în ceea ce priveşte garantarea drepturilor politice. Ca o consecinţă au apărut în cadrul multor ţări vechi membre ale UE, partide de tip naţional socialist (prescurtat nazist) sau de tip fascist, partide înregistrate perfect legal de peste 20 de ani, deci înaintea Tratatului de la Maastricht, partide care nu au încălcat cu nimic principiile democraţiei actuale. Doar 2 exemple:

-    „Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse”, adică „Partidul Naţional Socialist (nazist) din Danemarca, aici adresa siteului: http://www.dnsb.info/
-   „Movimento Fascismo e Libertà-Partito Socialista Nazionale” adică Mişcarea Liberă Fascistă - Partidul Naţional Socialist, aici adresa siteului: http://www.fascismoeliberta.info,

Asemenea partide sau organizaţii legale mai există şi în Marea Britanie, Olanda, Belgia, Suedia, Spania etc. Menţionăm că opţiunile politice ale Mişcării Legionare actuale sunt fundamental deosebite de cele ale partidelor tip nazist sau fascist. Totuşi unele ţări din cadrul UE, în special cele mai nou intrate, de exemplu Polonia şi România interziceau prin lege, la modul generic, partidele de tip fascist şi nazist.

4.           S-a ajuns astfel la situaţia absurdă ca un cetăţean al UE, spre exemplu din Danemarca, membru al Partidului nazist danez, să fie practic aprioric persoană nongrata în România sau Polonia, iar în cazul când ar candida pt. funcţia de Parlamentar al UE şi ar fi ales, să nu poată să circule în ţările menţionate, în calitate de europarlamentar şi de membru al partidului nazist danez, căci riscă închisoarea.

5.           De asemenea tot la absurd s-a ajuns şi vis a vis, spre exemplu, de cetăţenii români cărora în ţara lor de origine li se interzicea accesul la cunoaşterea unor ideologii de tip fascist sau nazist pe motiv că vor putea fi manipulaţi, că vor cădea în plasa acestor orientări politice „periculoase”, dar în schimb aceştia se pot deplasa în alte state ale UE unde pot citi cărţi fasciste şi pot lua contact şi pot colabora cu partide de acest tip fără ca legislaţia statului respectiv să presupună că românul va fi „îndobitocit şi dus de nas”. (Ca amuzament: ce va face statul român?: va introduce cenzura pe internet şi pe cablu TV?, căci în timpul campaniilor electorale partidele respective pot să îşi pună spoturi publicitare inclusiv în limba română, spre exemplu pentru cei peste 1 milion de români rezidenţi în Italia, iar programele Tv italiene se văd la noi atât pe cablu cât şi pe internet.) Cu alte cuvinte s-au creat din punct de vedere al drepturilor politice, două categorii de CETĂŢENI AI UE:
 1. - cei care au dreptul să cunoască la modul pertinent, academic, orice ideologie, atât timp cât se află pe teritoriul unui stat cu vechi tradiţii democratice şi
 2. - cei care nu au acest drept dar numai atunci când ajung pe teritoriul României şi sunt consideraţi practic cu handicap mintal, neputând discerne, în concepţia legiuitorului, între bine şi rău din punct de vedere politic.

6.           Pentru a înlătura aceste impedimente şi absurdităţi dar, şi mai ales, pentru a combate totodată efectiv şi uniform xenofobia şi rasismul în interiorul UE, au fost necesari 7 (şapte) ani de discuţii în cadrul Consiliului UE, rezultând în final Decizia Cadru 913/2008/JAI( Justiţie şi Afaceri Interne), decizie obligatorie începând cu 28.11.2010 pentru toate statele UE, deci inclusiv şi pentru România.

7.          Decizia cadru 913/2008 (prescurtat DC913) stabileşte limpede care vor fi începând cu 28.11.2010 limitele „inferioare„ şi „superioare” din punct de vedere al legislaţiei penale pentru combaterea rasismului şi xenofobie. Cităm: „Prezenta decizie-cadru se limitează la combaterea formelor deosebit de grave de rasism și xenofobie prin intermediul dreptului penal”. Apoi aceste forme de deosebit de grave rasism şi xenofobie sunt explicate şi definite de către DC913 dar fără a fi pomenit cuvântul fascist şi cu atât mai puţin cel de legionar şi nici cel de holocaust - care nu are pe teritoriul UE decât conotaţii literare dar nu juridice.
Iar în continuare, aceeaşi decizie precizează: „ Este necesar să se definească o abordare comună în materie de drept penal în Uniunea Europeană cu privire la acest fenomen pentru a se garanta că aceleași fapte constituie o infracțiune în toate statele membre”. Acest paragraf este deosebit de important căci arată inoportunitatea introducerii cuvântului legionar în OUG31/2002 şi totodată necesitatea scoaterii cuvintelor fascist şi holocaust din această ordonanţă. Se mai specifică imperios în DC913 că „normele trebuie să fie comune și compatibile”.

8.          Articolul 1 din DC 913 este cel mai important căci la punctul 1, litera (a), sunt înşiruite faptele care intră în categoria de rasism şi xenofobie, fără a fi pomenite cuvintele fascist sau legionar, iar la literele (c) şi (d) sunt arătate în ce condiţiiapologia publică, negarea în mod public sau minimizarea vădită în mod public a gravității crimelor de genocid, a crimelor contra umanității și a crimelor de război, astfel cum sunt definite la articolele 6, 7 și 8 din Statutul Curții Penale Internaționale” şi „la articolul 6 al Cartei Tribunalului Militar Internațional anexate la Acordul de la Londra din 8 august 1945” constituie fapte penale, dar fără a se utiliza cuvântul literar „holocaust”. Aceste condiţii sunt, cităm: „atunci când comportamentul respectiv este de natură să incite la violență sau ură împotriva unui astfel de grup sau membru al unui astfel de grup”. Sigurele „variaţii” singurele „marje” admise în actul de condamnare a faptelor de la Articolul 1, alin. 1 din DC913 sunt cele indicate la liniatul (2) şi anume, cităm: „În sensul alineatului (1), statele membre pot alege să pedepsească numai faptele care fie sunt de natură să tulbure ordinea publică, fie prezintă amenințări, injurii sau insulte”, deci încă o dată se face dovada faptului că statele UE nu pot alege să introducă „fascismul” şi apoi „legionarismul”, ca „fapte” condamnabile.

9.           La articolul 10 din DC913 se stipulează limpede că statele UE se vor „conforma dispozițiilor prezentei decizii –cadru”, transpunând „în legislația lor națională obligațiile care le sunt impuse prin prezenta decizie-cadru” până la data de 28.11.2010.

10.      Menţionăm în mod special că Art. 20 din Constituţia României stabileşte:

„(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
 (2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.”,
            Decizia – Cadru 913/JAI/2008 este parte dintr-un tratat internaţional la care România a aderat. Decizia intră nemijlocit ca domeniu de aplicabilitate în sfera drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor (a se vedea punctul(14) din preambulul DC913).

Comparând actuala OUG 31/2002 cât şi cea formulată de INSHR‑EW şi preconizată prin L724/2013 din Senat, şi ţinând cont de Art. 20 din Constituţie, constatăm că, începând cu 28.11.2010, asupra tuturor faptelor de xenofobie şi rasism cât şi a celor de negare sau trivializare a „holocaustului”, sunt obligatorii aplicarea prevederilor DC913 astfel încât cu uşurinţă se poate observa că OUG 31/2002 şi L724/2013 sunt în proporţie mare în flagrantă neconcordanţă cu DC913.


Totodată noi, Mişcarea Legionară, considerăm că din 28.11.2010 asupra noastră se aplică şi se vor aplica prevederile DC913 care sunt obligatorii dar şi  mai favorabile.


 B.             Motivarea faptului că persoane abilitate din cadrul INSHR-EW, cu bună ştiinţă şi cu rea intenţie, induc în eroare voită Senatul României:

Prevederile din cele 2 paragrafe de la literele (c) şi (d) din articolul 1 al DC913 apar, formulate puţin altfel, şi în L724, adică în propunerea legislativă iniţiată de Institutul „Elie Wiesel”, mai precis apar la pct. 8 din L724 privitor la modificarea Art. 6 al OUG31/2002, făcându‑se astfel dovada că institutul respectiv cunoştea DC913.

Dar INSHR-EW nu a adăugat la pct. 8 din L724 şi prevederea clară din cele 2 paragrafe de la literele (c) şi (d) din articolul 1 al DC913 şi anume că faptele de apologie, minimalizare, negare sunt pedepsibile DOAR ATUNCI CÂND SE FAC CU INCITARE LA VIOLENŢĂ SAU URĂ şi nici nu scoate cuvântul literar „holocaust” care nu are conotaţie juridică în legislaţia altor state UE.

Se constată astfel că persoane abilitate din Institutul „Elie Wiesel”, în mod rău intenţionat, cu bună ştiinţă, nu au menţionat deloc, în propunerea legislativă L724, despre existenţa DC913 ale cărei prevederi sunt obligatorii.

INSHR-WR în cauză ştia, prin persoanele abilitate din cadrul lui, că DC913 este obligatorie din 2010, având putere de lege, iar OUG 312/2002 a devenit începând cu acea dată, practic CADUCĂ şi, cu toate acestea, a preferat să acuze de încălcarea OUG31/2002 pe domnul primar Radu Mazăre cât şi pe dl. Ministru Dan Şova acuzându-l pe primul de folosire de simboluri fasciste (cazul defilării cu uniforma nazistă la o prezentare de modă) şi pe al doilea de negarea holocaustului (pogromul din Iaşi 1941) deşi, în conformitate cu DC913, primul nu a făcut nici un act de xenofobie sau rasism, iar cel din urmă nu a incitat prin afirmaţiile sale sub nici o formă la violenţă aşa cum cere decizia 913, pentru a putea fi condamnat ci şi-a prezentat pertinent şi academic un punct de vedere privitor la numărul de victime de la Iaşi din iunie 1941.

Mai mult: INSHR-EW, prin persoanele abilitate din cadrul lui, în loc să modifice OUG 31/2002 în conformitate cu cerinţele obligatorii din DC913, a preferat să adauge cuvântul „legionar” când de fapt trebuia scos inclusiv cel de fascist şi cel de holocaust.

Astfel se dovedeştepersoane cu răspundere din cadrul INSHR-EW au eludat conştient şi cu rea intenţie DC913, cu speranţa ca legea să se modifice astfel încât în continuare afirmaţii de genul celor făcute de dl. ministru Dan Şova să rămână în sfera penalului şi să nu se poată face niciodată un studiu istoric pertinent, privitor la crimele din al 2-lea război mondial şi, în plus, Mişcarea Legionară să devină organizaţie interzisă de lege, iar operele culturale ale unor personalităţi precum Nae Ionescu, Constantin Noica, Radu Gyr, Petre Ţuţea, Mircea Eliade etc., să fie imposibil de publicat şi studiat în ţară.

PENTRU TOATE ACESTEA SE POATE CONSIDERA CĂ PERSOANE DIN CADRUL INSHR-EW au deviat nepermis de la deontologia informării corecte a instituţiilor statului, prin inducerea în eroare a Senatului României, fapta lor încadrându-se astfel în ceea ce se numeşte FALS INTELECTUAL.

Adăugăm că în data de 21 Ianuarie 2013, dl Şerban Suru i-a luat un interviu directorului general al INSH-EW, dl. Alexandru Florian, în care acesta afirmă dorinţa institutului de a schimba OUG 31/2002 prin introducerea cuvântului legionar cât şi a categoriei aparte de „holocaust pe teritoriile ocupate de România în anii 1940-1944”. A se vedea linkul: http://www.youtube.com/watch?v=ZVXGgHFjViY.

Mai menţionăm că după apariţia în Senat a propunerii legislative L724(B663), pentru a arăta absurditatea actualei OUG31/2002 cât şi a „viitoarei” legi, am făcut o plângere penală la Pachetul de pe lângă ICCJ împotriva guvernului şi a MAI privitoare la faptul că aceştia folosesc în emblemele, siglele, uniformele şi legitimaţiile Poliţiei Române un simbol fascist şi anume „FASCIILE”. În prezent este în acest sens un proces pe rolul ICCJ cu nr. de dosar 6022/1/2013, Secţia Penală P8, ce are primul termen în 14 Mai 2014. Repetăm că am deschis procesul respectiv doar pt. arăta absurditatea acestei actuale ordonanţe care oricum nu mai este valabilă în raport cu DC 913/JAI/2008 raportată la Art. 20 din Constituţie.

            În final, rugăm Senatul României, prin Comisie, să modifice OUG31/2002 nu cum doreşte ilegal Institutul „Elie Wiesel” prin L 724/2013 ci în conformitate cu prevederile necesare şi obligatorii ale Deciziei Cadru 913/2008 a Consiliului Uniunii Europene. Arătăm că în această privinţă există un termen, căci începând cu data de 1 Decembrie 2014, conform cu prevederile Tratatului UE de la Lisabona, ratificat în 2009, Comisia UE poate aplica sancţiuni statelor care nu s-au conformat deciziei respective.

Totodată vă rugăm să binevoiţi a accepta participarea noastră, prin reprezentant Şerban Suru, la lucrările comisiei privitoare la L724/2013.

Data: 18.02.2014
Cu respect,
Şeful Mişcării Legionare
Şerban SuruÎmpotriva legii antilegionare - prima adresă - invocarea DC 913/JAI/2008


Şeful Mişcării Legionare, Şerban Suru:

     Mai jos redăm prima adresă trimisă către comisiile din Senat care trebuiau să analizeze legea antilegionară (L724/2013). A urmat şi o doua adresă, pe care o vom publica mâine 04.03.2014, însoţită de un clip video, cea mai edificatoare adresă de altfel şi datorită căreia legea antilegionară a fost respinsă de Comisia Juridică cât şi de cea de Apărare. Pentru prima oară în ROMÂNIA, în raport cu o lege, şi încă una importantă, adică în raport cu : OUG 31/2002 - Legea 107/2006  de combatere a fascismului etc.,
este invocată şi în acelaşi timp explicată şi impusă
Decizia Cadru 913/JAI/2008 a Consiliului Uniunii Europene
     
       Decizia respectivă, foarte importantă prin implicaţiile ei, a trecut neobservată şi practic neştiută, atât de către factorii politici din ţară cât şi de către oricare alt cetăţean. Doar noi, Mişcarea Legionară, am realizat necesitatea şi obligativitatea ei dar şi implicaţiile majore faţă de fenomenul legionar, faţă de cultura clasică din perioada interbelică, faţă de reluarea normalităţii în ceea ce priveşte utilizarea cuvintelor fascism, naţional-socialism, legionarism, şi necesitatea de a studia liber aşa zisul holocaust, fără ca asupra celui care face studiile respective să planeze condamnarea penală.
     Nimeni, până la noi, nu s-a folosit de această decizie 913/JAI/2008 pentru a combate eficient legea anti-legionară. Datorită invocării deciziei respective, am fost chemat la Senat, de către Preşedintele Comisiei Juridice dl. senator Cătălin Boboc şi, în urma expunerii făcute precum şi a celei de a doua adrese care a fost trimisă către Comisii, s-a dat raport negativ. Dl. Senator Cătălin Boboc mi-a confirmat la telefon că motivul principal al respingerii a fost DC 913/JAI/2008 aşa cum am invocat-o noi.
       Decizia Cadru 913/JAI/2008  (JAI=Justiţie şi Afaceri Interne) aşează pe un făgaş normal, de bun simţi, libertatea gândirii, a convingerilor, a exprimării şi a asocierii. Ea permite să faci orice fel de asociaţie, fundaţie, partid indiferent de tip, de ideologie sau de doctrină, fie el fascist, nazist, comunist, legionar sau de altă natură, atât timp cât nu se incită la violenţă, la ură, la discriminare şi mai ales la cele bazate pe rasism şi xenofobie care, aşa cum este şi normal într-o societate dreaptă, trebuiesc combătute cu prioritate. Totodată Decizia Cadru îţi permite să dezbaţi academic, pertinent, orice aspect legat de "holocaust" fără a trăi cu frica de a putea fi condamnat, doar pt. exprimarea unei opinii, la ani grei de puşcărie.
Decizia cadru, cu sublinieri necesare, o găsiţi aici: DC 913/JAI/2008 
  
     Importanţa cunoaşterii legilor, fapt prin care ne putem mândri, s-a dovedit încă o dată (de fapt pentru a 5-a oră în ultimii 25 de ani) primordială pentru biruinţa Mişcării Legionare, într-un stat de drept, biruinţă împotriva celor care doreau si doresc în continuare să o vadă distrusă cu orice preţ. Dar pe larg despre acest lucru în postarea viitoare.

              LEGIUNEA                                 
ARHANGHELUL MIHAIL
          GARDA DE FIER
Str. Iacob Negruzzi Nr. 1, sector 1, Buc. tel. fax 031.101.68.32; 0722.268.457- dl. Şerban Suru

Către Senatul României – Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
Privitor la Propunerea Legislativă cu nr. L724/2013
Adresă trimisă şi prin fax şi email în 03.02.2014

Domnule Preşedinte

Subscrisa „Legiunea Arhanghelul Mihail”, cunoscută şi cu denumirea de „Mişcarea Legionară”, cu sediul în Str. Iacob Negruzzi nr. 1, sect. 1, Bucureşti, prin conducătorul ei, dl. Şerban Suru, identificat cu CNP: 1590414400234 şi C.I. RR 919133, domiciliat în str. Iacob Negruzzi nr. 16, sect. 1, Bucureşti (tel. 0722.268.457),

Vă rugăm să binevoiţi a vă pronunţa asupra unor aspecte sesizate ne noi şi explicate mai jos, cu privire la
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
iniţiată de către dl. preşedinte al senatului, Crin Antonescu, dl. Andrei Gerea, deputat PNL şi dl. George Scutaru, deputat PNL şi depusă la Biroul Permanent al Senatului în 08.10.2013 cu nr. de înregistrare B663/2013.

Această Propunere Legislativă (pe scurt PL) este însoţită şi de o expunere de motive.

Faţă de expunerea de motive cât şi faţă de propunerea legislativă (PL) în sine avem o serie de obiecţii pe care le supunem atenţiei dvs., cu rugămintea de a ne ierta dacă ele deja au fost sesizate de către alţii pentru că este departe de noi gândul de a ne erija în „îndrumători” legislativi. Dar cum propunerea legislativă ne priveşte pe noi ca organizaţie legionară în mod direct, am considerat că este necesar să ne expunem de punctul de vedere în faţa dvs., adică:

1.   Suntem o organizaţie care funcţionăm de peste 20 de ani într-un cadru legal şi niciodată, nici noi ca organizaţie şi nici vreun membru de al nostru, nu am fost condamnaţi pentru vreun act de tip rasist, xenofob, şovinist, antisemit, extremist etc. Mai mult, nici măcar nu ni s-a deschis vreodată un proces în acest sens. (privitor la activitatea noastră de-a lungul timpului vă rugăm a citi Anexa 1 ataşată prezentei).
2.   Suntem conştienţi de faptul că Mişcarea Legionară este considerată de mulţi a fi fost o organizaţie extremistă, dar acest aspect este unul controversat atât printre oamenii obişnuiţi cât şi printre istorici, politicieni, ziarişti.
3.   Dar noi ne referim acum strict la prezent şi indiferent cum ar fi fost Mişcarea Legionară în perioada interbelică, astăzi ea, MIŞCAREA LEGIONARĂ DIN PREZENT este una care respectă legislaţia României cât şi a Uniunii Europene. Ca o primă şi incontestabilă dovadă stă Decizia penală nr. 284/Ap din 19.09.2005 dată de Curtea de Apel Braşov în dosarul nr. 49/P/Ap/2005 şi rămasă definitivă şi irevocabilă prin respingerea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a recursului declarat de către Parchet (Decizia ICCJ nr. 1046 din 17 feb. 2006/Dosar nr. 2140/1/2005). Decizia respectivă privea pe inculpatul Grigore Opriţă, care nu era membru al Mişcării Legionare, dar era acuzat că prin scrieri cu un caracter legionar ar fi încălcat legislaţia ţării. Subsemnatul, în calitate de Şef la Mişcării Legionare am fost chemat ca mator şi am demonstrat în faţa instanţei Curţii de Apel Braşov legalitatea Mişcării (a se vedea Anexa 2 – sublinierile).
Cităm din decizia respectivă:
„16. În România, ca stat democratic, exprimarea unor opinii sau convingeri legate de doctrina sau Mişcarea Legionară nu sunt interzise. (…)
De altfel, funcţionarea a numeroase organizaţii legal înfiinţate, precum: Mişcarea Legionară, Noua Dreaptă etc. şi existenţa unor publicaţii ale acestora, constituie o realitate care nu poate fi ignorată.
Ele sunt prezente pe numeroase situri de pe internet şi îşi fac cunoscute preocupările legate de naţionalism, doctrina legionară, Garda de Fier, embleme, însemne, publicaţii, doctrină, imnuri, poezii, etc.
Suntem, de fapt, în prezenţa materializării libertăţii de exprimare care, dacă funcţionează în alte cazuri, trebuie să funcţioneze, în limitele legii, şi pentru inculpat.”.
4.   Este adevărat că în expunerile de motive ale PL privitoare la modificare OUG 31/2002, se invocă Decizia nr. 1.709 din 09 martie 2012, adoptată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia I Civilă, în care se afirmă că “mişcarea legionară a fost în esenţă, organizaţie de tip paramilitar terorist, de orientare naţionalist fascistă, cu caracter mistic religios, violent anticomunist, dar, printre altele, şi antisemit”, dar aşa cum se poate observa şi din subliniere, în decizia respectivă, ICCJ se referă numai la ceea ce a fost Mişcarea Legionară în trecut şi nu la ceea ce este acum, în prezent.
 - De altfel mai există încă două decizii date de instanţele româneşti:
a.) Dosarul nr. 152/1995 de la Curtea de Apel Suceava, dosar privitor la Decretul Lege 118/1990. În dosarul respectiv Curtea de Apel Suceava a dat sentinţa definitivă şi irevocabilă nr. 745/12.07.1995 în care se specifica faptul că „Nu s-a dovedit că reclamanta a desfăşurat o activitate cu caracter fascist, iar faptul că a făcut parte din mişcarea legionară nu constituie o probă în acest sens.”; şi
b.) Sentinţa civilă nr. 4411/21.12.2012 Pronunţată de către Tribunalul Bucureşti Secţia a IX-a în Dosarul nr. 18109/3/2011, sentinţă rămasă definitivă şi irevocabilă unde se afirmă: „este de notorietate că încă nu există un punct de vedere unitar al istoricilor cu privire la scopul și rolul jucat în epocă de mișcarea legionară.”

5.   Dar, ceea ce este mai importat din punctul nostru de vedere privitor la activitatea de avizare a PL, este faptul că această Propunere Legislativă nu este în concordanţă cu normele Uniunii Europene de a crea un cadru legislativ cât mai unitar. Astfel PL nu se adaptează cerinţelor Deciziei Cadru 2008/913/JAI, unde sunt definite clar actele de xenofobie, rasism, negare holocaustului, cât şi pedepsele maxime admise (de la 1 la 3 ani) şi în care decizie cadru cuvântul fascism sau ceea ce ne interesează pe noi, cel de „LEGIONAR” nu este pomenit. În loc ca prin PL de modificare a OUG nr. 31/2002 să se urmărească apropierea cât mai mare în conţinut de cele cerute în Decizia Cadru 913/JAI/2008, se face exact contrariul prin introducerea unei discrepanţe şi mai mari astfel încât, dacă PL într-un final ar fi adoptată şi ar căpăta literă de lege, noi, adică MIŞCAREA LEGIONARĂ ACTUALĂ, am putea cere azil politic în celelalte ţări ale UE, căci în nici una dintre ele a face o activitate de tip legionar nu este interzisă şi nici nu a fost interzisă vreodată.

Astfel Decizia Cadru 913/JAI/2008 a Consiliului U.E. prevede în preambul:

la punctul (4) că:
- este necesară o apropiere sporită a legislațiilor penale din statele membre pentru a se asigura punerea în aplicare eficace a unor dispoziții legale clare și cuprinzătoare în vederea combaterii rasismului și xenofobiei.”,

la punctul (5) că:
- „Rasismul și xenofobia reprezintă o amenințare împotriva grupurilor de persoane care sunt ținta unui astfel de comportament. Este necesar să se definească o abordare comună în materie de drept penal în Uniunea Europeană cu privire la acest fenomen pentru a se garanta că aceleași fapte constituie o infracțiune în toate statele membre și să se prevadă sancțiuni efective, proporționale și cu efect de descurajare pentru persoanele fizice sau juridice care au comis sau sunt răspunzătoare pentru astfel de infracțiuni.”

la punctul (12) că:
-      Apropierea legislației penale ar trebui să conducă la combaterea mai eficace a infracțiunilor de natură rasistă și xenofobă, prin promovarea unei cooperări judiciare depline și efective între statele membre.

Ori, prin introducerea cuvântului „legionar”, pe lângă deja cel de „fascist” în PL, nu face altceva decât să împiedice o apropiere a legislaţiei penale cu celelalte state membre ale UE, în a căror legislaţii privitoare la rasism, xenofobie, antisemitism etc. cuvântul „legionar” nu există şi de altfel nici cel de fascism.
          În mod normal OUG 31/2002 ar trebui schimbată în sensul celor prevăzute de respectiva decizie cadru, iar art. 3 şi următoarele din Ordonanţă ar trebui înlocuite cu Art. 1, Alin 1 literele a-d din Decizia cadru 913/JAI/2008, dar cel mai bine ar fi să se aştepte concluziile ce vor apărea în urma punerii în practică a Art. 10, alin 3, din respectiva decizie cadru, care are un termen foarte apropiat 28.11.2013. Cităm aliniatul:

„(3) Înainte de 28 noiembrie 2013, Consiliul reexaminează prezenta decizie-cadru. În vederea pregătirii acestei reexaminări, Consiliul consultă statele membre pentru a afla dacă au întâmpinat sau nu dificultăți în cooperarea judiciară în ceea ce privește faptele menționate la articolul 1 alineatul (1). De asemenea, Consiliul poate solicita Eurojust să prezinte un raport cu privire la eventualele probleme de cooperare judiciară care au putut apărea între statele membre în acest domeniu ca urmare a diferențelor dintre legislațiile naționale.

Dacă OUG 31/2002 la Art. 2 defineşte ce înseamnă doctrină fascistă din punct de vedere al încălcării normelor unui stat de drept, democratic şi anume: „ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naționalismul extremist”, atunci nu mai este nevoie ca în cuprinsul Ordonanţei să mai fie folosit cuvântul fascist şi cu atât mai puţin să fie introdus cuvântul legionar, căci este bine ştiut că nici o doctrină, nici o ideologie politică de genul comunistă, fascistă, naţional-socialistă (nazistă) etc., nu avea cum să fie în totalitatea ei REA DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE. De aceea nici o legislaţie, a unui stat democratic cu adevărat, nu poate să interzică o doctrină politică în totalitatea ei ci doar acele aspecte care ţin limpede de încălcarea normelor democratice şi, cu precizarea, că numai când este vorba de punerea lor în practică sau la incitarea de punere a lor în practică, aspecte care pot fi foarte simplu şi bine definite pentru oricine, indiferent dacă persoana în cauză este analfabetă, are doar 4 clase primare sau studii universitare şi anume prin cuvintele: rasism, xenofobie, totalitarism.

Deja existenţa cuvântului „fascist” în OUG 31/2002 dă naştere la confuzii şi controverse din punct de legal-juridic. Cu atât mai mult dacă se va mai introduce şi cuvântul „legionar”.
Mai precis, orice lege care interzice un act penal gen furt, viol, înşelăciune, te obligă să cunoşti ce însemnă din punct de vedere teoretic un asemenea act ca nu cumva să îl faci. Dar în cazul OUG 31/2002 ordonanţa respectivă interzicând fascismul (a nu se înţelege că Mişcarea Legionară susţine fascismul) te obligă să cunoşti, din punct de vedere teoretic bineînţeles, ideologia fascistă pentru ca nu cumva să îţi dezvolţi în gândire idei fasciste şi să nu şti că ele de fapt sunt fasciste dar, în acelaşi timp, aceeaşi ordonanţă interzice publicarea cărţilor de ideologie şi doctrină fascistă.
Cu alte cuvinte, dacă orice cetăţean este obligat să cunoască legile ţării, el nu este obligat printr-o lege, şi nici nu poate fi, să cunoască doctrine şi ideologii pe motiv ca nu cumva să le repete în totalitatea lor şi cu atât mai puţin să cunoască aceste doctrine şi ideologii când însăşi aceeaşi lege care te obligă să le cunoşti(pentru a nu le răspândi şi repeta) interzice publicare şi răspândirea lor.
Practic se ajunge la o imposibilitate, la un non-sens: cetăţeanul este obligat să cunoască o ideologie dar această ideologie este interzisă, tot prin lege, de a fi făcută publică. Practic se încalcă art. 29 şi 30 din Constituţia României şi în mod special a paragrafelor 2 şi 4 de la art. 30 cât şi a Art. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului care prevede:
Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare.
Acest drept include libertatea de opinie şi libertatea de a primi
sau a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor
publice şi fără a ţine seama de frontiere.”
Însă, prin introducerea cuvântului „legionar” în OUG, se va ajunge la încălcarea şi mai gravă a acestui articol, căci în toate celelalte state ale UE vor putea fi publicate cărţi legionare şi se va putea face activitate legionară(fără ca acesta să fie rasistă, xenofobă etc.  – căci şi activitatea noastră, a legionarilor din prezent, nu este nici rasistă nici xenofobă sau de lată natură penală) în schimb, în România, nu. Astfel, schimbul de informaţii şi idei „fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere” va fi împiedicat de OUG 31/2002 dacă se vor introduce PL.
          Tot în expunerea de motive a PL se face referire şi la legea Siguranţei naţionale, mai precis la Art. 3 alin. h) din Legea 51/1991. Dar în acest aliniat se face o referire clară la acţiuni totalitariste, adică la acţiuni cu arma în mână, iar acestea la rândul lor sunt separate între ele din punct de vedre „ideologic” cele comuniste de cele fasciste şi de cele legionare sau de altă natură şi, dincolo de faptul că nu există nici o jurist-prudenţă privitoare la „acţiuni totalitariste” privitoare la cele 4 categorii în sensul definirii şi separării lor, se uită faptul că în aceeaşi lege Art. 4 specifică:
          „(Art. 4.) Prevederile art. 3 nu pot fi interpretate sau folosite în scopul restrângerii sau interzicerii dreptului de apărare a unei cauze legitime, de manifestare a unui protest sau dezacord ideologic, politic, religios ori de altă natură, garantate prin Constituţie sau legi. Nici o persoană nu poate fi urmărită pentru exprimarea liberă a opiniilor sale politice şi nu poate face obiectul unei imixtiuni în viaţa sa particulară, în familia sa, în domeniul sau proprietăţile sale ori în corespondenţă sau comunicaţii, nici al unor atingeri ale onoarei sau reputaţiei sale, dacă nu săvârşeşte vreuna din faptele ce constituie, potrivit prezentei legi, o ameninţare la adresa siguranţei naţionale.”
          Însă OUG 31/2002 şi cu atât mai mult PL, încalcă acest art. 4 din Legea 51/1991 şi totodată se suprapune peste el, aşa cum se suprapune din punct de vedere al combaterii rasismului, xenofobiei antisemitismului etc. peste articolul 317 din Codul Penal şi în acelaşi timp, culmea, îl va încalcă căci va îndemna la instigarea la ură pe temei de apartenenţă politică sau convingeri legionare:

„ART. 317
Instigarea la discriminare
Instigarea la ură pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Dar introducerea cuvântului „legionar” în OUG nr. 31/2002 va mai da naştere şi la prigonirea tuturor operelor scriitorilor din perioada interbelică care au cochetat cu fenomenul legionar.

Încheiem aici prezentarea noastră cu rugămintea să binevoiţi a vă apleca asupra aspectelor subliniate de noi mai sus.


Data: 03.02.2014
Cu respect,
Şeful Mişcării Legionare
Şerban SuruANEXA 1

Subsemnata Mişcarea Legionară (pe scurt „ML”) suntem o organizaţie ce desfăşurăm activităţi de tip legionar încă din anul 1992 şi până în prezent, lucru reflectat de‑a lungul timpului în mass-media din România şi din străinătate, fără a fi încălcat cu ceva legislaţia ţării şi fără a fi puşi vreodată, de către autorităţile statului, sub acuzare că am fi încălcat prin activitatea noastră legionară, Constituţia României, Codul Penal (mai precis art. 317 şi 166, 166*1, 167) sau OUG 31/2002(Legea 107/2006).

Activitatea noastră legionară a constat şi constă şi în prezent în următoarele:

-        respectăm normele de funcţionare ale ML, fiind clasificaţi în legionari (membri cu legământ depus) şi simpatizanţi legionari
-   ţinem regulat, minim săptămânal, şedinţe legionare de ”cuib” („cuibul” este o grupare formată din 3 până la 13 legionari) în care discutăm diverse probleme de interes general, social-politic sau pe diverse teme legionare; şedinţele se ţin după un anumit tipic care implică legăminte şi salutul legionar – de tip ”roman”
-        purtăm uniforma legionară care constă în cămaşă verde cu şnur, centură cu diagonală şi pantaloni sau fustă neagră
-        avem şi expunem în public steaguri de tip legionar, verzi, cu simbolul de tip „gard”


al ML. Acest simbol a fost înfiinţat în anul 1930 şi reprezintă simbolic un gard de împotrivire şi apărare împotriva expansiunii comunismului bolşevic dinspre răsărit, adică dinspre URSS. (cartea „Pentru Legionari” – editura Scara 1999, pg. 296)
-        facem şantiere şi tabere de muncă legionară în folosul societăţii
-        organizăm şi participăm la comemorări şi aniversări privitoare la momente din istoria ML
-        ţinem conferinţe publice pe diverse teme legionare
-        deţinem începând cu 1994 un sediu pe str. Iacob Negruzzi (nr. 1), sect. 1 Buc. cu firme pe exterior ce conţin inscripţiile Mişcarea Legionară, Centrul de documentare legionară; în acest sediu funcţionează şi o bibliotecă legionară, deschisă publicului, unde se află peste 400 de titluri de carte şi broşură legionară.
-        facem publicitate şi propagandă legionară prin:
Ø afişe diverse, flaiere-bileţele, CD-uri
Ø conferinţe publice despre: Mişcarea Legionară şi subiecte de politică actuală
Ø tipărirea şi răspândirea de pliante, broşuri şi cărţi legionare prin intermediul „Editurii Mişcării Legionare” editură deţinută cu toate formele legale de către SC „Pavel Trading” SRL. Prin intermediul aceleiaşi edituri scoatem şi revista „Obiectiv Legionar”(ISSN: 583-8397) apărută după emiterea OUG 31/2002, revistă la care membrii Grupul de iniţiativă pentru crearea partidului „LEGIUNEA CREŞTINĂ” sunt redactori şi autori de articole. Revista a apărut în format tipărit preţ de 49 de numere, din anul 2003 până la sfârşitul lui 2007. Din motive pecuniare în prezent apare numai în format electronic, pe internet. Revista s-a distribuit prin reţelele de difuzare a presei şi trimisă de fiecare dată, din motive de asigurare a transparenţei, la: Preşedinţia României, Guvern, Parlament, Parchetul General, Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe, etc.
- (Menţionăm că la scurt timp după apariţia OUG 31/2002 am trimis o scrisoare publică către autorităţi – Parlament, Preşedinţie, Procuratura Generală, Ministerul de interne, Ministerul Justiţiei, SRI, etc.(pe care am ataşat-o prezentei – Anexa 3) în care combăteam respectiva ordonanţă şi arătam că ML nu se încadrează în prevederile ei. Scrisoarea a fost publicată un an mai târziu şi în revista „Obiectiv Legionar”(nr. 2 din. august 2003, pg. 5‑18) Deşi nu am primit răspuns la scrisoare, nici nu am fost acuzaţi de autorităţi pentru activitatea noastră legionară pe care o făceam şi o facem şi după apariţia ordonanţei respective.)
Ø participăm la emisiuni radio şi tv. afişând în mod deschis credinţa noastră legionară, inclusiv prin portul uniformei legionare (ex. de emisiune tv: „Legionarii îşi fac partid” din anul 2006, la postul „Naţional TV” – a se vedea înregistrarea la http://www.youtube.com/watch?v=5u3Si3VlC3w
Ø crearea şi întreţinerea pe internet a unor siteuri, bloguri şi profile tip facebook:

Menţionăm, în mod special, că întreaga noastră activitate a fost şi este în continuare în conformitate cu legislaţia României, din conceptele doctrinare legionare sau politice specifice perioadei interbelice însuşindu-ne şi aplicând numai pe acelea care se încadrează cu principiile actuale ale statului de drept.
Multe dintre organizaţiile politice de astăzi se revendică de la organizaţii‑partide politice din trecut. Ex.: Partidul Naţional Liberal, Partidul Democrat Liberal, Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Ţărănesc-CD, Partidul Comuniştilor(Nepecerişti) etc. Înaintaşii acestor partide susţineau şi aplicau în trecut legi şi concepte care astăzi ar fi contrare ordinii de drept şi bunelor moravuri, ar încălca grav drepturile omului şi libertăţile fundamentale. Dar atunci era permis şi, pe deasupra, aşa era şi legislaţia acceptată pe plan internaţional.
A pune în vina celor din prezent, adică a „urmaşilor”, acele norme, legi, concepte ale trecutului pe care cei de astăzi, care se revendică de la acele organizaţii şi partide politice din trecut, nu le susţin sau practică, este o prezumţie de vinovăţie pentru prezent şi viitor dedusă din logica strâmbă, greşită, că dacă te revendici de la trecut atunci sigur repeţi sau vei repeta trecutul, ce este contrar dreptului juridic prezent.

Este ca şi cum ai acuza în prezent:

1. Partidul Naţional Liberal, Partidul Democrat Liberal, Partidul Social Democrat şi Partidul Naţional Ţărănesc că susţin:
- votul cenzitar – pe bază de avere, pentru că în perioada 1866 - 1922 se aplica prin lege un astfel de vot, iar respectivele partide au avut reprezentanţi în parlament sau chiar au fost la guvernare în acea perioadă
- imposibilitatea de a obţine cetăţenia română dacă nu erai creştin, aşa cum era stipulat prin Constituţia României şi legislaţia din perioada 1866 - 1922
- scoaterea femeilor din categoria celor cu drept de vot şi bineînţeles din a celor cu dreptul de a fi alese, căci în perioada 1866-1939(1945) când era pusă în aplicare o astfel de prevedere (nedemocratică în prezent) partidele respective au avut reprezentanţi în parlament sau chiar au fost la guvernare şi au susţinut ideea ca femeile să nu aibă dreptul de a participa la alegeri.(ML a fost singura organizaţie politică interbelică în interiorul căreia femeile au avut aceleaşi drepturi cu bărbaţii)
- dreptul ca armata şi jandarmeria să tragă în manifestanţi aşa cum s-a întâmplat în timpul răscoalei din 1907, în timpul grevelor din perioada interbelică de la minele Lupeni şi de la atelierele Griviţa.
2. Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) (înregistrat legal în prezent, în registrul partidelor politice de pe lângă TMB la poz. 40 - http://tmb.ro/index.php/partide-politice) că susţine şi vrea să pună în practică în totalitate „Manifestul partidului comunist” a lui Marx, unde se afirmă necesitatea:
- desfiinţării dreptului la proprietate
- desfiinţării dreptului la moştenire
- unui război „civil, mai mult sau mai puţin ascuns, înăuntrul societăţii actuale, până la punctul când acesta răbufneşte într-o revoluţie deschisă şi când, prin răsturnarea cu forţa a burgheziei, proletariatul îşi întemeiază stăpânirea sa
- atingerii ţelurilor comuniste „numai prin doborârea violentă a întregii orânduiri sociale de până acum. Să tremure clasele dominante în faţa unei Revoluţii Comuniste.” ( „Texte care au zguduit lumea” – Editura MOLDOVA, Iaşi 1995, paginile: 127, 135, 137).
            3. Comunitatea Evreiască că ar dori să pună în practică, acum, o normă veche din Talmud care specifică: „ pe cel mai bun dintre ne-evrei, omoară-l!.(din cartea „Iudaismul” scrisă de rabinul Josy Eisenberg, editura „Humanitas” 1995 pg. 70-71; s-au ataşat prezentei copii după paginile respective – Anexa 4).
Totodată specificăm importanţa faptului că practic toate scrierile legionare, ale întemeietorilor Mişcării Legionare, inclusiv, bineînţeles, ale lui Corneliu Zelea Codreanu, au ieşit de sub tipar pentru prima oară în perioada interbelică, pe vremea când Mişcarea Legionară nu era la guvernare, şi nu au fost considerate de autorităţile de atunci ca fiind xenofobe, rasiste, antisemite, contrare ordinii publice şi bunelor moravuri deşi legislaţia vremii, ca şi cea de acum, condamna aspru actele de asemenea natură (xenofobe, rasiste etc.). Mai mult aceste scrieri au fost publicate şi după 1989, la mai multe edituri (Gordian, Lucman, Scara, Elisavaros, Antet, Permanenţe, Puncte Cardinale, Edit. Mişcării Legionare etc., fără ca autorităţile să le considere ilegale, extremiste, xenofobe, fasciste).
Pe de altă parte, de-a lungul timpului, s-au făcut împotriva noastră, a legionarilor, plângeri penale în care eram acuzaţi că făcând activitate legionară şi publicând revista „Obiectiv Legionar” încălcăm OUG 31/2002. Toate aceste plângeri s-au soluţionat cu neînceperea urmăririi penale, deşi unele dintre ele erau din partea unor persoane cu influenţă publică, spre exemplu: doamna Rodica Gordon, pe vremea când era ambasador al Statului Israel la Buc., domnul Marco Maximilian Katz de la Centrul pentru Combaterea Antisemitismului, domnul György Frunda pe vremea când era senator şi președintele Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Minorități, președintele Delegației române la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), membru al Comisiei Drepturilor Omului în Consiliul Europei, primul vicepreședinte al Comisiilor de Monitorizare din Consiliul Europei. Ţinem să precizăm că niciodată autorităţile române, recte procuratura sau parchetul nu s-au autosesizat, din oficiu, asupra activităţii noastre legionare deşi aceasta le era lor cunoscută chiar din 1992, aceasta fiind o dovadă în plus că noi nu am încălcat cu nimic legislaţia ţării şi cu atât mai puţin OUG 31/2002 sau Art. 166, 1661, 167 şi 317 C. Penal sau legea Siguranţei Naţionale sau Constituţia României.
De-a lungul timpului au existat 2 cazuri importante în justiţie în care a fost dezbătută legalitatea din prezent a Mişcării Legionare, mai precis dreptul de a face activitate şi propagandă legionară:
1. Dosarul nr. 152/1995 de la Curtea de Apel Suceava, dosar privitor la Decretul Lege 118/1990. În dosarul respectiv Curtea de Apel Suceava a dat sentinţa definitivă şi irevocabilă nr. 745/12.07.1995 în care se specifica faptul că „Nu s-a dovedit că reclamanta a desfăşurat o activitate cu caracter fascist, iar faptul că a făcut parte din mişcarea legionară nu constituie o probă în acest sens.
2. Dosarul nr 49/P/Ap/2005 de la. CURTEA DE APEL BRAŞOV - Secţia Penală dosar privitor la încălcarea Art.317 Cod Penal şi a Art. 4 din OUG 31 /2002, dosar în care inculpatul Grigore Opriţă era învinuit că desfăşurând o activitate de tip legionar ar fi încălcat prevederile articolelor menţionate mai sus [cităm din rechizitoriu: < „ în activitatea sa de propagandă, învinuitul Grigore Opriţă a organizat coagularea sub aceeaşi „umbrelă” a întregii Mişcări naţionalist extremiste, legionare, din România. (…) scopul principal urmărit şi declarat pentru constituirea acestei Mişcări este „de a consolida curentul Naţionalist Creştin , grupul îngrijindu-se de recrutarea de militanţi şi de formarea lor potrivit principiilor naţionalist creştine cuprinse în lucrările „Pentru Legionari” şi „Cărticica Şefului de Cuib” de Corneliu Zelea Codreanu >- . A se vedea pg. 32, ultimele aliniate din revista Obiectiv Legionar, nr. 2 August 2003 ]
La acest proces a fost adus ca martor şi împuternicitul nostru, domnul Şerban Suru, care s-a prezentat în faţa instanţei în uniforma legionară şi a înmânat Curţii exemplare din revista „Obiectiv Legionar”. Totodată, martorul Şerban Suru a precizat printre altele că: „Am venit aici pentru a explica în mod clar că M.L. nu are nici o legătură ideologic-doctrinară cu fascismul şi/sau nazismul, lucru pe care lumea nu îl ştie. Nu este nicidecum o mişcare cu caracter extremist sau naţionalist-şovin. Este însă naţionalistă prin definiţie.” Martorul a explicat în ce constă activitatea de tip legionar din prezent, ce însemnă salutul legionar şi că autorităţile sunt în cunoştinţă de cauză privitor la acţiunile pe care le face organizaţia de tip legionar condusă de el.
În final, prin DECIZIA PENALĂ NR. 248/Curtea de Apel Braşov, din 19.09.2005, rămasă definitivă şi irevocabilă (prin respingerea recursului declarat de parchet la ICCJ - decizia nr. 1045/17.02.2006 Dosar 21740/1/2005 – nr. vechi: 6491/2005) s-a dispus achitarea inculpatului, considerându-se de către Curtea de Apel că:

16. În România, ca stat democratic, exprimarea unor opinii sau convingeri legate de doctrina sau Mişcarea Legionară nu sunt interzise. (…)
De altfel, funcţionarea a numeroase organizaţii legal înfiinţate, precum: Mişcarea Legionară, Noua Dreaptă etc. şi existenţa unor publicaţii ale acestora, constituie o realitate care nu poate fi ignorată.
Ele sunt prezente pe numeroase situri de pe internet şi îşi fac cunoscute preocupările legate de naţionalism, doctrina legionară, Garda de Fier, embleme, însemne, publicaţii, doctrină, imnuri, poezii, etc.
Suntem, de fapt, în prezenţa materializării libertăţii de exprimare care, dacă funcţionează în alte cazuri, trebuie să funcţioneze, în limitele legii, şi pentru inculpat.”

Ţinând cont de cele expuse mai sus se poate observa că întreaga noastră activitate legionară pe care am desfăşurat-o până în prezent a fost legală şi confirmată ca atare de NUP-uri şi hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

        Cu respect,
Şeful Mişcării Legionare
       Şerban Suru